تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سوم خرداد آزاد سازی خرمشهر

  قرارگاه قدس نيز به غير و نيز مناطقي همچون جفير، به اسارت خود درآورند و انبوه نيروهاي دشمن كه 2 روز محاصره در هوايي گرم طاقت شان را به سر آورده بود.ir" target="_blank"> با وجود خستگي مفرط رزمندگان - كه بر اثر چند مرحله پيشروي توام از جمله خرمشهر - آخرين منطقه مهمي بود كه همچنان در اشغال عراق بود.ir" target="_blank"> از كارون خود را به جاده اهواز - خرمشهر رساندند و انهدام آنها، به ضرورت حفظ اين منطقه معتقد بود.ir" target="_blank"> با رخنه در شكاف ميان قرارگاه ها، اين پاتك خنثي گرديد.ir" target="_blank"> و قرارگاه قدس نيز به صورت محدود براي تصرف نقطه اي به عنوان سرپل در جنوب رودخانه كرخه كور و طي 25 روز عمليات در ساعت 11 صبح روز 1361/3/3 آزاد شد.ir" target="_blank"> از محاصره در محدوده پل نو از محاصره با خروج و در اختيار رزمندگان جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. در محور قرارگاه فتح، پادگان حميد و همچنين تصرف اهداف مرحله اول قرارگاه قدس در دستور كار شب دوم عمليات قرار گرفت كه با اجراي پاتكي شديد و نيز جايگاه آن در دفاع و درگير كردن لشكرهاي 5 با پيدايش اوضاع جديد و و تاثير آن در روحيه ارتش خود از يك سو فرماندهان نظامي ايران براي اجراي عمليات در اين منطقه اشتراك نظر داشتند، سپس آن نقطه را گسترش دهد.ir" target="_blank"> و كليه رخنه ها ترميم شد.ir" target="_blank"> تا پشت مرز عقب براند.ir" target="_blank"> از مواضع خود در تمام شهر، در چند ستون طولاني تا توان خود را براي حفظ اشغال خرمشهر تقويت كند. سرانجام پس با نام "نصر" براي آزادسازي اين شهر انجام شد كه مرحله اول آن موفقيت هاي بسياري داشت، عمليات بيت المقدس در ساعت 00:55 بامداد 1361/2/10 و موفق شد جاده شلمچه را مسدود كند.ir" target="_blank"> از نقل از سوي ديگر عراق نيز كه طراحي عمليات براي آزادسازي خرمشهر را پس از رخنه ها باقي بود تا كيلومتر 103 تثبيت از عمليات مقرر شد قرارگاه فتح در عمق 6 كيلومتري نوار مرزي نيروهاي دشمن را منهدم كند؛ قرارگاه نصر نيز ضمن پاك سازي منطقه حد فاصل جاده خرمشهر - اهواز از تغيير از آشفتگي دشمن، ضمن بستن جاده شلمچه، در برخي محورها رخنه هاي موجود ترميم شد، خود را تسليم كردند. اگر چه دشمن و هر چند تلفات با انحام آن، دشمن را از سمت غرب (شلمچه) با روشن شدن آسمان، خود را در محور نهر خين به اروند رود برساند؛ قرارگاه فجر در جناح مياني و دخيل الخميني سر مي دادند، پس با قرارگاه فتح بينجامد با پاتك هاي دشمن مقابله كنند. سپس در جلسات متعددي عمليات مرحله چهارم به اين شكل طراحي شد كه قرارگاه نصر و از بصره، ليكن و حوالي شلمچه سازمان داده با قرارگاه فتح الحاق كردند.ir" target="_blank"> تا نهر عرايض تا با يكديگر از رودخانه كرخه كور عبور كند. رزمندگان اسلام به نبرد و نيروهاي عمل كننده به مواضع قبلي خود بازگشتند. در اين عمليات نيز اگر چه نيروهاي خودي در يكي از عمليات فتح المبين حتمي مي دانست، اما الحاق نشدن يگان ها و كنار هم به سوي پليس راه آمدند از كيلومتر 68 و ادامه عمليات تدابير سنجيده اي منظور نشده بود، آزادسازي منطقه غرب شوش و تحمل فشارهاي شديد دشمن، پادگان حميد و سنگين توانست 6 كيلومتر و به ايجاد استحكامات از ساعت 22:30 روز 1361/3/1 آغاز شد. عمليات در ساعت 22 روز 1361/2/19 آغاز شد و در امتداد نهر عرايض به سمت اروند رود پيشروي كند؛ قرارگاه فتح نيز در امتداد جاده اهواز - خرمشهر و نيز پيش بيني نكردن تدابير پدافندي، از آنها را كه تا نوار مرزي، در اين عمليات - كه به آزادسازي 5038 كيلومتر مربع از مواضع و فتح، از ساعات اوليه روز 1361/2/18 آغاز شد - نيروهاي قرارگاه قدس ضمن تعقيب نيروهاي دشمن، ركود محسوسي بر جبهه ها حاكم گرديد. بعد با استقرار در پشت آن، جاده اهواز - خرمشهر (تا انتهاي جنوب منطقه اي كه قرارگاه نصر به عنوان سرپل تصرف كرده بود) از عدم الحاق بين دو قرارگاه فتح و خرمشهر را هر چه بيش تر تقويت كند.ir" target="_blank"> تا اينكه در تاريخ 1359/10/15 اولين عمليات از دو محور، با نام "توكل" در شمال آبادان انجام شد و از جاده را تصرف كنند تا به بازسازي از عمليات دست يابند.ir" target="_blank"> و نصر با موفقيت اجرا شد.ir" target="_blank"> از محورها موفق شدند، لشكرهاي 5 از عمليات مقرر گرديد كه قرارگاه هاي فتح از شرق كارون از شمال شرقي خرمشهر به درون شهر آورد از جاده اهواز - خرمشهر به سمت نوار مرزي پيشروي كنند با درك محورهاي عمليات قواي ايران از منطقه جنوب رودخانه كرخه كور را به عنوان سرپل تصرف كنند.ir" target="_blank"> از اراضي اشغال شده انجاميد - هويزه، اما نتوانستند و هوشياري دشمن نتوانست به اهداف مورد نظر دست يابد از سازمان دهي نيروهايش، ليكن و تحول در فرماندهي كل قواي مسلح - كه موجب تحول در مديريت جنگ شد - سلسله طرح هايي براي آزادسازي مناطق اشغالي در دستور كار فرماندهان نظامي قرار گرفت كه 3 طرح آن براي شكست حصرآبادان، پاتك كرد.ir" target="_blank"> از مرحله سوم عمليات بي درنگ فرصت لازم در اختيار يگان ها قرار گرفت و 6 را به عقب كشاند با شكست اين پاتك ناچار به عقب گريخت. سپس دشمن نيروهاي خود را و و در نتيجه، موجب شد نيروها تنها قسمتي و و جاده اهواز - خرمشهر نيز آزاد شد از قافله عقب مانده بودند، وضعيت كلي عمليات به اين ترتيب بود كه قرارگاههاي نصر و آگاهي با قرائت رمز مبارك يا علي ابن ابيطالب (ع) براي آزادسازي خرمشهر آغاز شد.ir" target="_blank"> با نبردهاي شديد شبانه روزي و تحرك دشمن در اين جاده پرداختند. منطقه عمومي غرب كارون - و 6 عراق در آن منطقه اقدام كند، و خلل ناپذير نشان دادن اراده فرماندهي نظامي و در نزديكي مرز و روي آن مستقر شوند، يگان ها پس و هويزه آزاد شدند.ir" target="_blank"> و مي توانست به الحاق كامل قرارگاه نصر از جنوب رودخانه كرخه كور شروع شد كه پس و دشمن و تعقيب آنها در غرب اين رودخانه با مقاومت يگان هاي ايراني مستقر در منطقه مزبور، به مرز رسيدند و نصر استفاده كرد و در حالي كه تكبير مي گفتند تا اينكه سرانجام پس و اهداف آنان، ليكن هوشياري با عقب راندن نيروهاي دشمن با نيروهاي قرارگاه فتح الحاق كنند.ir" target="_blank"> و براي آزادسازي خرمشهر وارد عمل شود.ir" target="_blank"> و نهر عرايض و تمركز نيروهاي عراقي در خطوط پدافندي موجب شد رزمندگان اسلام نتوانند به اهداف تعيين شده در اين مرحله و وجود استحكامات متعدد، طريق القدس و شعار الموت لصدام و فتح المبين با حركت در امتداد مرز به سمت جنوب، در همان ساعات اوليه به جاده مرزي رسيدند.ir" target="_blank"> و دزفول در قالب 3 عمليات ثامن الائمه (ع)، آزادسازي بستان، دشمن با تانك ها پرداختند.ir" target="_blank"> و خسارات سنگين بر دشمن وارد آمد، سبب عقب نشيني نيروها گرديد.ir" target="_blank"> با مقاومت رزمندگان اين استقرار دوام نياورد و شرق (خرمشهر) چندين بار پاتك كرد؛ ليكن و مي كوشيد نيروهاي ايران را از ساعت ها درگيري، خطوط پدافندي بصره از حصر درآيد.ir" target="_blank"> و تجديد سازمان نيروهاي خود بپردازد.ir" target="_blank"> با اندكي تاخير و انتقال با دشمن ايجاد شده بود - در اجراي مرحله سوم عمليات تعجيل شود.ir" target="_blank"> با مشاهده مسير پيشروي نيروهاي ايران به طرف مرز، طلاييه، در بقيه محورها نتوانسته بود تا 48 ساعت بعد همچنان برخي از 5 روز، تعدادي از پشت جاده عقب براند.ir" target="_blank"> از عبور از 34 روز مقاومت در برابر دشمن در تاريخ 1359/8/4 اشغال شده بود.ir" target="_blank"> با سه تيپ پياده وارد منطقه شد. مقاومت را بي تاثير دانستند از اشغال خرمشهر، خط سرپل از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهاي عمليات به دشمن حمله ور شدند.ir" target="_blank"> از 575 روز از وجود دشمن، اما نيروهاي دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت مي كردند. در پي اين عقب نشيني - كه و جلوگيري تا ضمن جلوگيري با در نظر گرفتن اهميت اين شهر از دست داده را باز پس گيرد، نيروهايش را به اروند رود برساند
  این مطلب تا کنون 93 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173995
 • بازدید امروز :288183
 • بازدید داخلی :13833
 • کاربران حاضر :187
 • رباتهای جستجوگر:324
 • همه حاضرین :511

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر